Fasensysteem ABU

HR-Groep B.V. volgt de ABU CAO.

Jouw rechtspositie als uitzendkracht wordt uitgedrukt via het fasensysteem.
De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt.
Naarmate je langer voor het uitzendbureau werkt, bouw je ook meer rechten op.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen van verschillende duur:
Fase A:    52 weken
Fase B:    maximaal 3 jaar en 6 contracten
Fase C:   Onbepaalde tijd  (vaste dienst)

Fase A:

Je zit in fase A wanneer je minder dan 52 weken voor dezelfde uitzendorganisatie hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Elke (kalender)week waarin de uitzendkracht werkt – of dat nu één uur of veertig uur is – telt mee voor de telling van die 52 weken. Je mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt. Fase A van de ABU CAO is vergelijkbaar met fase 1 en 2 van de NBBU CAO.

Onderbreking werkzaamheden in fase A

Wanneer je 26 aaneengesloten weken niet hebt gewerkt of voor een ander uitzendbureau bent gaan werken, dan begint de telling van 52 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven jouw gewerkte weken staan. De uitzendonderneming telt na de onderbreking door vanaf waar je gebleven was, tenminste zolang je al die weken voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Als je in fase A werkt, dan werk je op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij je met de uitzendonderneming een overeenkomst voor bepaalde tijd hebt afgesloten.
Dankzij dit uitzendbeding, mag zowel jij als de opdrachtgever de overeenkomst direct beëindigen.
 

Fase B:

Fase B begint als je

  • aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor hetzelfde uitzendbureau of
  • binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming.

Tijdens fase B krijg je telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren.
Met ingang van 17 november 2021 kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van drie jaar.
Zit er tussen de overeenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan dertien weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B.
In fase B kan het uitzendbeding niet meer opgenomen worden.

Passende arbeid

Mocht het werk bij de opdrachtgever stoppen, terwijl je contract nog loopt, dan moet het uitzendbureau voor jou passend werk zoeken. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een gedeelte van je loon. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Van passende arbeid is sprake als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd (of de laatste functie die je hebt verricht in je lopende contract als de functiegroep hoger is). Ook het aantal uren dat je werkt in die nieuwe opdracht (per week, maand of periode) moet gelijk zijn aan het aantal overeengekomen arbeidsuren dat in je contract staat. Je moet overigens wel voor deze arbeidsuren beschikbaar blijven voor arbeid. Als de uitzendonderneming passend werk voor je gevonden heeft en dit aanbod redelijk is, maar je dit weigert, dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en hertelling in fase B

Als je in fase B na afloop van de overeenkomst minder dan 13 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan tellen deze weken mee voor de opbouw van de drie jaar. Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming dan begint fase B opnieuw. Als je 26 weken of meer niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan val je terug naar het begin van fase A.
 

Fase C:

Fase C begint

  • als je direct na voltooiing van fase B blijft werken, of
  • als je binnen dertien weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming.

In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen.
Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft je overeenkomst met het uitzendbureau bestaan en moeten zij een gedeelte van jouw loon doorbetalen.
Ook moet de uitzendonderneming passende vervangende arbeid voor jou zoeken na het wegvallen van je laatste opdracht.

Passende arbeid

De uitzendonderneming zoekt passende arbeid voor jou als je geen werk hebt. Net als in fase B is er sprake van passende arbeid als het om een functie gaat die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de laatste functie die je hebt uitgevoerd (of dan de eerste functie die je hebt verricht in je lopende contract als die hoger is). Het aantal uren dat je werkt in die nieuwe opdracht (per week, maand of periode) moet gelijk zijn aan het aantal overeengekomen arbeidsuren dat in je contract staat. Je moet overigens wel voor deze arbeidsuren beschikbaar blijven voor arbeid. Als de uitzendonderneming passend werk voor je gevonden heeft, maar je weigert dit, dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.

Beëindiging overeenkomst in fase C

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op de eerstvolgende werkdag door zowel jou als door de uitzendonderneming worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De uitzendonderneming heeft hiervoor wel toestemming nodig van UWV werkbedrijf of dient de kantonrechter om ontbinding te vragen. De opzegtermijn is voor jullie allebei één maand, tenzij in de overeenkomst een afwijkende opzegtermijn is opgenomen. Als er een langere opzegtermijn is afgesproken (maximaal zes maanden), dan is deze voor jullie beiden gelijk. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eindigt de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch.

Onderbrekingen in fase C

Wanneer je na een rechtsgeldende beëindiging van jouw detacheringsovereenkomst in fase C toch weer voor hetzelfde uitzendbureau aan de slag kunt, val je terug naar het begin van fase B. Tenzij er tussen het eindigen van fase C en het opnieuw beginnen met werken minder dan 26 weken (6 maanden) zijn verstreken. Als je 26 weken of meer niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt en je begint daarna weer, dan val je terug naar het begin van fase A.

Voor vragen of meer informatie
kun je contact met ons opnemen!